Mērķi un uzdevumi

Asociācijas darbības mērķi ir izvirzīti, lai palīdzētu sakārtot un attīstīt ārpus banku sektora finanšu pakalpojumu nozari.

Mērķi:

 • pārstāvēt biedru intereses finanšu pakalpojumu tirgū un sadarbībā ar likumdevēju, uzraudzības iestādēm;
 • celt pakalpojumu sniegšanas kvalitāti, veicinot nozares labai praksei atbilstošu standartu ieviešanu biedru ikdienas darbībā;
 • veicināt sabiedrības izpratni par alternatīvajiem finanšu pakalpojumiem un to sniegtajām iespējām;
 • nodrošināt patērētāju strīdu izskatīšanu ārpustiesas kārtībā.

Lai īstenotu mērķus, asociācija ir izvirzījusi uzdevumus, kuros ietilpst:

 • aktīva dalība nozares attīstības stratēģisko un konceptuālo dokumentu izstrādē;
 • sadarbība ar nozari uzraugošajām un citām valsts pārvaldes iestādēm;
 • pasākumu organizēšana cīņā pret negodīgu komercpraksi;
 • nozares tirgus izpēte;
 • asociācijas biedru interešu pārstāvēšana attiecībās ar juridiskām un fiziskām personām;
 • asociācijas atpazīstamības veicināšana;
 • juridiskās palīdzības un konsultāciju sniegšana asociācijas biedriem.