Pārvalde

Asociācijas vadītājs

Latvijas Alternatīvo finanšu pakalpojumu asociācijas vadītājs ir Gints Āboltiņš.

Iepriekš Gints Āboltiņš ir bijis valdes loceklis un finanšu direktors AS “Attīstības finanšu institūcija Altum”, AS IPS “Hipo Fondi” padomes priekšsēdētāja vietnieks, kā arī valdes priekšsēdētājs SIA “Latvijas Garantiju aģentūra”.

Nozīmīgu profesionālo pieredzi Gints Āboltiņš ieguvis, strādājot AS “Latvijas Krājbanka” par tirgus analīzes daļas vadītāju.

Gints Āboltiņš ir absolvējis Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultāti, iegūstot Sociālo zinātņu maģistra grādu ekonomikā ar specializāciju finansēs un kreditēšanā.

Asociācijas vadītājs nodrošina:

 • ikdienas darba vadīšanu;
 • uzraudzības realizēšanu pār to, kā biedri pilda asociācijas statūtu, Labās prakses standarta un citu apstiprināto dokumentu noteikumus;
 • asociācijas pārstāvēšanu saziņā ar tās biedriem un trešajām personām;
 • asociācijas mantas pārvaldīšanu un rīcību ar tās līdzekļiem atbilstoši šiem statūtiem;
 • vadoties no veicamo darbu apjoma, darbinieku skaitliskā un personālā sastāva, kā arī darba samaksas apmēra noteikšanu saskaņā ar apstiprināto budžetu;
 • priekšlikumu sagatavošanu par padomes un kopsapulces kompetencē ietilpstošajiem jautājumiem.

Asociācijas uzraudzības padome

Asociācijas darbības pārraudzību īsteno uzraudzības padome piecu cilvēku sastāvā, ko uz diviem gadiem ievēl asociācijas biedri.

Uzraudzības padomes priekšsēdētājs:

 

Gvido Endlers, AS “4finance”
Izpilddirektors

Uzraudzības padomes locekļi:

 

Mārtiņš Šulte, AS “Mintos Marketplace”
valdes priekšsēdētājs
Didzis Ādmīdiņš, SIA “ExpressCredit”
valdes loceklis
Līga Treiliha, SIA “Creamfinance Latvia”
vadītāja
Inga Kazāka, SIA “Grand Credit”
konsultante juridiskajos jautājumos

Asociācijas uzraudzības padomes kompetencē ietilpst:

 • asociācijas budžeta apstiprināšana;
 • viedokļa sniegšana par nozarē aktuālajām problēmām un to risināšanu;
 • nozares labās prakses vadlīniju un standartu apstiprināšana.

Biedru kopsapulce

Asociācijas augstākā lēmējinstitūcija ir biedru kopsapulce.

Tikai kopsapulce ir tiesīga:

 • izdarīt grozījumus statūtos;
 • ievēlēt vai atcelt revidentu un uzraudzības padomes locekļus;
 • lemt par biedrības likvidāciju vai reorganizāciju;
 • izlemt jautājumus, kas saistīti ar dalību komercsabiedrībās vai citās nevalstiskās organizācijās.

Revidents

Asociācijas finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru  kopsapulce ievēl uz vienu gadu.